Android屏幕分辨率大全

作者: admin 分类: 学习文档 发布时间: 2011-11-03 22:32
安卓中进行布局是要考虑不同机型和屏幕分辨率的大小,
这是本人整理的不同分辨率希望对大家有所帮助。
QVGA = 320 * 240;
WQVGA = 320 * 480;
WQVGA2 = 400 * 240;
WQVGA3 = 432 * 240;
HVGA = 480 * 320;
VGA = 640 * 480;
WVGA = 800 * 480;
WVGA2 = 768 * 480;
FWVGA = 854 * 480;
DVGA = 960 * 640;
PAL = 576 * 520;
NTSC = 486 * 440;
SVGA = 800 * 600;
WSVGA = 1024 * 576;
XGA = 1024 * 768;
XGAPLUS = 1152 * 864;
HD720 = 1280 * 720;
WXGA = 1280 * 768;
WXGA2 = 1280 * 800;
WXGA3 = 1280 * 854;
SXGA = 1280 * 1024;
WXGA4 = 1366 * 768;
SXGAMINUS = 1280 * 960;
SXGAPLUS = 1400 * 1050;
WXGAPLUS = 1440 * 900;
HD900 = 1600 * 900;
WSXGA = 1600 * 1024;
WSXGAPLUS = 1680 * 1050;
UXGA = 1600 * 1200;
HD1080 = 1920 * 1080;
QWXGA = 2048 * 1152;
WUXGA = 1920 * 1200;
TXGA = 1920 * 1400;
QXGA = 2048 * 1536;
WQHD = 2560 * 1440;
WQXGA = 2560 * 1600;
QSXGA = 2560 * 2048;
QSXGAPLUS = 2800 * 2100;
WQSXGA = 3200 * 2048;
QUXGA = 3200 * 2400;
QFHD = 3840 * 2160;
WQUXGA = 3840 * 2400;
HD4K = 4096 * 2304;
HXGA = 4096 * 3072;
WHXGA = 5120 * 3200;
HSXGA = 5120 * 4096;
WHSXGA = 6400 * 4096;
HUXGA = 6400 * 4800;
SHV = 7680 * 4320;
WHUXGA = 7680 * 4800;

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

您可以使用这些 HTML 标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam