Android | 马佳彬个人博客打造一款 Android 联网 tic-tac-toe 游戏

本文来自 IBM 中国官网 ----------------------------------------------- 休闲游戏十分流行,而且发展空间巨大,原因很显然。并非所有年龄段的所有人都对在线游戏感兴趣,第一人称射击游戏只适合反应快速的青少年群体。有时候,玩有时间思考......

分享到:
评论:[0]

Android APK 反编译汉化修改

   安卓软件的安装包apk为一个压缩包,直接用压缩软件进行解压就可以得到META-INF签名文件夹,res 资源文件夹,resources.arsc ,classes.dex 这几个基本的都会存在的。如果要对apk进行修改汉化,就需要对这些文件进行反编译,得到源文件进行......

分享到:
评论:[0]

回到顶部